Liiketoimintaprosessit tehokkaiksi prosessilouhinnalla

prosessilouhinta tehostaa liketoimintaa. Liiketoimintaa kuvaava grafiikka.

Prosessilouhinta on yksi Aitomationin paljon hyödyntämistä työskentelymalleista. Sitä voidaan käyttää laajasti kaikilla tietotyötä tekevillä aloilla, sillä prosessilouhinnassa hyödynnetään olemassaolevaa dataa. Tyypillisimpiä prosessilouhinnan käyttökohteita ovat mm. digitaaliset tukiprosessit, kuten talouden, asiakaspalvelun ja back officen prosessit. Prosessilouhintaa käytettiin myös Barona Horecan rekrytointiprosessien kehittämiseen.

Prosessilouhinta muodostuu kolmesta vaiheesta: valmistelu, analyysi ja hyödyntäminen. Olennaista on tietojärjestelmien datan jalostaminen muotoon, jossa niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen. 

Valmisteluvaiheessa selkeytetään prosessilouhinnan tavoitteet ja data, jota käytetään. Samalla kartoitetaan lähtötilanne, jotta edistystä voidaan mitata. Prosessilouhinnan kulmakivenä on data, joka saadaan yrityksen omista tietojärjestelmistä. Datasta poimitut tiedot, kuten tapahtumatyyppi ja aikaleima muuntuvat prosessilouhintaohjelmiston avulla muotoon, jossa prosessin kehityskohteet tunnistetaan. Tässä vaiheessa datan oikeellisuus varmistetaan liiketoiminnan työntekijöiden kanssa ja näin yhteisen ymmärryksen kasvattaminen prosessista saadaan liikkeelle varhaisessa vaiheessa.

Analyysivaiheessa dataa tarkastellaan objektiivisesti. Aitomationilla apuna analyysissa on muun muassa agile eli ketterä ohjelmistokehitys. Analyysin tuloksena tunnistetaan prosessien pullonkauloja ja voidaan poistaa niitä. Tämä vaihe tehdään usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaan liiketoiminnan työntekijöiden kanssa, jolloin liiketoiminnan ymmärrys yhdistyy saumattomasti analytiikkaosaamiseen.

Viimeinen vaihe konkretisoi prosessilouhinnan hyödyt, eli saadut tulokset muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla yrityksen liiketoimintaa kehitetään. Aikaisemmista vaiheista kerätty tieto osoittaa mitä prosessin osia kannattaa tehostaa. Koska työntekijät ovat osallistuneet analyysityöhön jo aiemmissa vaiheissa, sitoutumisen muutoksiin on huomattu olevan vahvempaa.

Prosessilouhinnan etuja ovat muun muassa läpinäkyvyys, rehellisyys faktoille datan kautta, muutosten ennakoiminen ja mahdollisuus automatisoida prosessin osia faktojen kautta. Prosessilouhinnan avulla voidaan tunnistaa kaikista olennaisimmat kehityskohteet ja sitä kautta keskittyä parantamaan niitä asioita, jotka tuottavat eniten tulosta liiketoimintaan.